اطلاعات کلی خبر
عنوان خبر : پاکت‌های سر بسته
کد خبر : ۳۷۷۶۲
تعداد بازدید : ۱۳۲
متن کامل خبر

فرزاد وثوقی - روزنامه نگار farzad_vossoghi@yahoo.com ریزش‌ها‌ حکایت از آن دارد که بعضی نمایندگان فعلی مجلس درخط خدمت نبوده‌اند. ملاک حال فعلی افراد است ودراین حالت، سوابق گذشته آنان بسیار تأثیر‌گذار است. اینکه در گذشته بعضی افراد چه کرده‌اند که دیگر نباید با حضور در مجلس تکرار کننده همان خطا‌ها‌ باشند، بماند که جزو اسراری است که شورای نگهبان در پاکت‌های ‌سربسته به آنان اعلام کرده ویا ‌می‌کند. وقتی ما خودمان را صاحب قدرت‌می‌بینیم وانگار هرکاری بکنیم مُر قانون است، روزی روزگاری جلوی کارهایمان را سد ‌می‌کنند. همین کاری که شورای نگهبان با بررسی سوابق افراد‌ می‌کند نوعی برخورد با افرادی است که ذهنی شده‌اند و به خیال خود قدرت مطلق هستند و باقی قضایا... اگر به حوزه انتخابیه بعضی افراد مراجعه و مشکلات را بررسی کنیم ‌می‌بینیم که همان مشکلات قدیمی، نخ‌نما شده و دوباره‌ می‌توان با گردآوری یک تیم جدید به آنها استناد کرد. انتظاری که از رسانه‌های ‌داخلی‌می‌رود ورود به همین داستان است، داستانی که ماهیت بعضی را هویدا کند، اما چه شد که رسانه‌ها قادر به انجام شرح وظایف قانونی خود نیستند؟ مختل نمودن اقتصاد و رکود همه جانبه که در طرح و برنامه بعضی عناصر داخلی قرار داشته ودارد، فشارهای وارده بربخش‌های‌مختلف اقتصادی و معیشتی را باعث‌ می‌شود. این نوع فشار بدترین نوع ایجاد وابستگی به جریانات سیاسی حاضر است، جریانی که استقلال را نه تنها از رسانه‌ها‌ که از جریانات مستقل وتوسعه‌خواهانه و البته ضد فساد ‌می‌گیرد. گاهی بعضی خیرخواهانه وبعضی از روی غرض رسانه‌ها‌ را به باد انتقاد‌ می‌گیرند و یک خط سیاسی را پررنگ‌ می‌کنند و بدون درنظر گرفتن ابعاد خاص وتخصصی اداره رسانه‌ها ‌در بعد اقتصادی ومعیشتی کارکنان، به هر سو که دلشان‌ می‌خواهد چنگ ‌می‌زنند، غافل از آنکه رسانه‌ها‌ به عنوان یک کارگاه تولید اندیشه والبته ناظر از سوی افکار عمومی باید دارای خط فکری مستقل، آزاد اندیشانه وپیگیر حقوق عام وخاص باشند و در مواقع لزوم به عنوان مطالبه‌گر حقوق ملت، تذکر جدی را به مجریان و یا جریانات انحرافی بدهند. نقطه سرخط - کارهای بسیاری درخلاء نظارت‌ها ‌روی زمین مانده است. گاهی زمان زیادی به بعضی عناصر در صف قانونگذاری واجرا فرصت داده شده تا شاید امور را ساماندهی کنند وگاهی بعضی افراد از این فرصت نه برای مردم که برای منافع خودشان سوءاستفاده کرده‌اند. حالا باید بصیرت لازم را برای شرکت در انتخابات آینده داشته‌باشیم اما این شناخت از کجا وچگونه بدست ‌می‌آید، چرا که بعضی چون به خلوت ‌می‌روند آن کار دیگر ‌می‌کنند. پیشنهادی که دراین شرایط به‌نظر‌ می‌آید و باید ارایه نمود گرفتن التزام مکتوب ازکاندیداهای نمایندگی مجلس به شعارهایشان است. در واقع از این افراد باید التزام گرفت که در یک مدت محدود چهار ساله موظف به انجام یک سری از تعهدات خود در راستای توسعه ملی واستانی هستند ودر چهار سال دوم به شرطی‌ می‌توانند نامزد شوند و از آرای مردمی برخوردار باشند که کارنامه کوتاه و میان مدت آنان گواهی بر به سرانجام رساندن بعضی امور داشته‌باشد. در واقع شرح عملکرد در کارنامه چهار ساله توجیهی برای حضور آنان در دوره‌های بعدی باشد نه اینکه به امور نمایندگی ملت به عنوان یک شغل دایمی نگاه کنند و با خرج عده‌ای‌خاص راهی مجلس شوند ودایم سنگ همان گروه خاص را به سینه بزنند. یکی از علل عمده بی‌توجهی به آسیب‌های‌اجتماعی، فقر واعتیاد، تورم و بیکاری، واگذاری کارخانه‌ها ‌به بخش خصوصی با هدف تعطیل تولید و وابستگی اقتصادی همین موضوع بدست آوردن کثرت آرای جعلی است. درواقع خریدن رأی ازصف فقرا بدترین شیوه به مشارکت کشاندن آنان است. نامزدهای دوره یازدهم وشاید نمایندگان آتی حوزه‌های‌انتخابیه بدانند با کسب اعتماد مردم و آرای مستقل باید راهی مجلس شوند، آرای واقعی وبا بصیرت قابل خرید وفروش نیست. اگر نمایندگان در بدو ورود به مجلس ملزم به بررسی مشکلات ومعضلات جامعه شوند، مجلس در رأس امور قرار خواهد گرفت واگر کسی دنبال قرار گرفتن روی سکوی پرتاب برای رسیدن به نقطه بالاتری وارد مجلس شود، آیندگان در مورد او قضاوت خواهند کرد. آن‌روز برخورداری از برگ عدم تأییدصلاحیت به منزله شق‌القمر نخواهد بود.