اطلاعات کلی خبر
عنوان خبر : ادبیات پایداری فارس از نبود حمایت سیستماتیک متضرر میشود
کد خبر : ۷۹
تعداد بازدید : ۴۲۷
متن کامل خبر

نویسنده ادبیات دفاع مقدس: ادبیات پایداری فارس از نبود حمایت سیستماتیک متضرر م یشود فارس: یک نویسنده ادبیات دفاع مقدس گفت: ادبیات پایداری و مقاومت در استان فارس، از نبود حمایت سیستماتیک متضرر شده است. میثم محمدی در تشریح نقاط ضعف و قوت ادبیات دفاع مقدس در استان فارس اظهار داشت: ادبیات دفاع مقدس استان فارس بزرگانی مانند آقای محمود ینورآبادی، ارسنجانی، صحرایی و... دارد و اگر بنا باشد از منظر این نقاط شاخص حوزه ادبیات دفاع مقدس فارس را ارزیابی کنیم، باید به آن نمره قابل قبولی بدهیم و به اصطلاح امروزی بگوییم فارس یها پرچم را بالا نگاه داشت هاند. وی افزود: اگر بنا باشد این حوزه را از منظر استمرار فعالی تهای ادبی و انتقال تجارب به نس لهای آینده مورد ارزیابی قرار دهیم، باید بگوییم جز ت کستارگانی ک مفروغ، نویسندگان شاخصی از نسل جدید در حوزه ادبیات دفاع مقدس پرورش نداد هایم. این منتقد ادبی تصریح کرد: در دهه فعلی، کار شاخصی در حوزه ادبیات داستانی، خاطر هنگاری و شعر انجام نشده و شخصیت جدیدی در ادبیات پایداری به کشور معرفی نکرد هایم. بخشی از این موضوع به طور قطع به سیاس تگذار یها با زم یگردد که تقویت جوانان فعال در حوزه دفاع مقدس را چندان سیستماتیک مدنظر قرار نداد هایم و اگر در مقاطعی در خاطره، زندگینامه شهدا و رزمندگان یا داستا نگویی رتب ههایی در جشنوار هها کسب شده، به مو جآفرینی و جریا نسازی منجر نشده است. وی تصریح کرد: متولیان این حوزه، نباید به این اکتفا کنند که آثاری را با فونت 20 به چاپ برسانند تا فقط رزومه و کارنام های برای ارائه فراهم آید؛ بلکه باید به گون های روشمند حمایت و تقویت جریان ادبیات پایداری را مدنظر قرار دهند تا از این سراشیب خارج شویم. محمدی یادآور شد: با وجود ت کستار ههای بزرگ استان فارس در بحث ادبیات پایداری و مقاومت و نقش بارز رزمندگان آن در دفاع مقدس، انجم نهایی با گرایش اجتماعی داریم؛ اما انجمن ویژه ادبیات پایداری و داستان نداریم و از دهه 70 تاکنون حتی یک کارگاه مستمر داستا ننویسی دفاع مقدس نداشت هایم و معدود افرادی که به صورت خودجوش در این حوز هها ورود کرد هاند نیز با بیمهری مواجه هستند.