[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۷۸۴
  • دوره جدید

نکته‌ای درخصوص «خودتاب‌آوری»، روزنامه شیراز نوین

نوعی از مهارت‌های اجتماعی خودکارآمدی اجتما عی که به قضاوتی از قابلیت‌های شخصی در تعاملات و مفاهیم اجتماعی اشاره دارد. افراد با خودکارآمدی (خودباوری) اجتماعی بالا بر این باورند که می‌توانند نتایج تعاملات اجتماعی را کنترل کنند. کسانی که در این ساختار باور کمی دارند، به عبارت دیگر، به عدم توانایی‌شان در تعاملات اجتماعی پیشرفته باور دارند، سطح واقعی خود از شایستگی اجتماعی و یا آگاهی از رفتار مناسب اجتماعی را در نظر نمی‌گیرند. بنابراین، خودکارآمدی اجتماعی یک باور پایه و یا توانایی فرد در کنترل موقعیت‌های اجتماعی می‌باشد که منجر به نگرش خوش‌بینانه و رفتار مثبت می‌شود که هر دو به اثربخشی در موقعیت‌های اجتماعی کمک می‌کند. مهارت سیاسی، مفهوم خودکارآمدی اجتماعی را منعکس می‌کند. با این حال، مهارت سیاسی با مفاهیم و تعاملات منحصر به فرد در عرصه سازمانی و همچنین ایجاد تغییرات در سازمان مرتبط است.
خودتاب‌آوری هم شکلی از مهارت‌های اجتماعی است که به انطباق مؤثر محیطی از طریق ظرفیت تنظیم رفتار خود نسبت به خواسته‌ها یا نشانه‌های محیطی مختلف و متغیر کمک می‌کند. این مفهوم شامل مؤلفه‌های مقررات عاطفی شخص، کنترل انگیزه‌های سازگار، هوش اجتماعی و احساس خود باوری می‌باشند.
مهین بناکار، معاون فناوری، متوسطه اول امام علی(ع)، ناحیه یک شیراز

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی