[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۹۵۰
  • دوره جدید

حسین امیری - سر دبیر: شوراها به مردم گزارش عملکرد بدهند، روزنامه شیراز نوین

عمر چهارمین دوره ازشوراهای اسلامی‌شهر و روستا کم کم روبه پایان است و در۲۹اردیبهشت۹۵شاهد برگزاری انتخابات دوره پنجم خواهیم بود. یکی از رسالت‌ها و مأموریت‌های مهم اعضای شورا درهردوره خدمتی خود ارائه گزارش عملکردرئیس و اعضای شورا به ویژه رؤسای کمیسیون‌های مختلف این شوراها درکلان شهرها به مردم است. ارائه گزارش عملکرد آثار و برکات فراوانی هم برای مردم وهم برای شورایی‌ها دارد که مهمترین آن اعتمادسازی همگانی است. این مسئله تابه آن حدواندازه مهم است که مردم در صورتی که شورای شهر و روستایی که گزارش عملکردی شفاف و روشن نداشته باشد رامورد عتاب قرارمی‌دهندوعتاب شهروندان و انتخاب کنندگان ازنوع چرخش قلم از فردی به فردیاافرادموردنظر خود درانتخابات آتی خواهدبود. ازاین مسئله که بگذریم ارائه گزارش می‌تواند به نفع آن دسته از اعضای شوراهایی باشد که حقیقتاًکارکرده اندوبایدمردم رادرجریان عملکردخود قراردهند. دستیابی به اطلاعات عملکردی اعضای شوراهای شهروروستا حق طبیعی و قانونی مردم است. شورایی که نتواند یانخواهدگزارشی مبسوط ازعملکردش در دوره کاری بدهد، به نوعی ضعف خودرانشان داده است واین ضعف در درازمدت به شکست انتخاباتی اعضای فعلی می‌انجامد. درکلان شهرهایی مثل تهران، مشهد، تبریز، اصفهان، شیرازوکرج به لحاظ حجم وسیع فعالیت‌ها و تنوع مسئولیت‌های اعضاارائه گزارش‌ها ازسوی این شوراها به دلیل فراوانی مخاطبان مطالباتی که دارندبسیار مهمترازسایرشوراهای شهری و روستایی است. قطعاً مردم بایدبدانندکه شورادرروابط خودباشهروندان شهرداری به عنوان نهادی مردمی به چه شکل عمل کرده وآیاشوراتوانسته از صلاحیت‌ها وکارآمدی‌های لازم در عرصه‌های گوناگون برخوردارباشد یاخیر. ماامیدواریم دراین روزهای پایانی مانده به کارشورای چهارم شاهدگزارش اقدامات و فعالیت‌های شورایی باشیم.

Hoseinamiri26@yahoo.com

 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی