[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۷۳۵
  • دوره جدید

آگهی مناقصه عمومی (۰۸۴-۹۶)، روزنامه شیراز نوین

نوبت اول آگهی: روز چهارشنبه 96/2/6 روزنامه خبرجنوب
نوبت دوم آگهی: روز پنجشنبه 96/2/7 روزنامه شیرازنوین 

شهرداری شیراز در نظر دارد عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده بوستان کشتکاران و کمربندی را برای مدت 12 ماه با برآورد اولیه 3/167/648/000 ریال از طریق مناقصه عمومی و با شرایط ذیل به بخش خصوصی واگذار نماید. بدینوسیله از کلیه شرکت‌های واجد شرایط دعوت به عمل می‌آید. جهت اخذ اوراق و شرکت در مناقصه از زمان درج آگهی لغایت پایان وقت اداری روز سه‌شنبه مورخه 96/2/12 به آدرس: شیراز، 20 متری امام خمینی، آخر نبی اکرم، شهرداری منطقه 9 مراجعه نمایند. 
1. ارائه صلاحیت معتبر مربوط با موضوع مناقصه از اداره کار و امور اجتماعی استان فارس الزامی است و ارائه صلاحیت سایر استان ها می‌بایست به همراه مجوز فعالیت از اداره کار استان فارس باشد. 
2. مدیرعامل یا حداقل یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت الزاماً می‌بایست کارشناس فضای سبز یا کشاورزی، سهام دار و دارای حق امضا مجاز در اسناد مالی تعهدآور و قراردادها باشد. 
3. موضوع اساسنامه شرکت خدمات فضای سبز باشد. 
4. شرکت می‌بایست دارای سابقه مرتبط در زمینه حفظ و نگهداری فضای سبز باشد. 
5. مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 158/383/000 ریال به صورت واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی معتبر به نام شهرداری شیراز. 
6. آخرین مهلت تحویل پیشنهادها: تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 96/2/17 می‌باشد
7. زمان بازدید میدانی ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخه 96/2/13 و محل تجمع شیراز، شهرک والفجر، بولوار سپیده، انتهای بولوار فضای سبز منطقه 9 می‌باشد. 
8. زمان تشکیل کمیسیون مناقصه، جهت بازگشایی پاکت‌ها روز سه‌شنبه مورخه 96/2/19 در محل سالن جلسات اداره کل حقوقی شهرداری شیراز واقع در چهارراه خلدبرین، شهرداری منطقه یک خواهد بود.
 9. هزینه درج آگهی به‌عهده برنده مناقصه بوده و شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است که در اینصورت سپرده ها مسترد می‌گردد. 
10. بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به‌منزله قبول کلیه شروط و تصمیمات متخذه شهرداری خواهد بود. 
11. سایر شرایط و مشخصات در اسناد مناقصه ارائه خواهد شد. 


اداره کل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری شیراز 
 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی