[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۹۳۰
  • دوره جدید

آگهی مناقصه عمومی (۱۴۶-۹۶)، روزنامه شیراز نوین

نوبت اول آگهی: 96/02/21 روزنامه خبرجنوب
نوبت دوم آگهی: 96/02/23 روزنامه شیرازنوین
شهرداری شیراز توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در نظر دارد عملیات احداث و نگهداری فضای سبز باغ گلها فاز 2 برای مدت یک سال، از طریق مناقصه عمومی و با شرایط ذیل به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت بعمل می آید. با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس: شیراز- میدان شهید مطهری- نبش بلوار قدوسی شرقی جنب بانک سپه سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری مراجعه نمایند. ضمناً در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن 07138431270 - 07138431279 واحد طراحی آماده پاسخگویی می باشد. 
۱- مبلغ برآورد اولیه: 5/832/342/744ریال 
۲- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 295/000/000ریال است که باید به یکی از صورت های مشروحه زیر همراه با اسناد مناقصه در پاکت (الف) به دستگاه مناقصه گزار تسلیم شود. 
الف- ضمانتنامه بانکی به نفع شهرداری شیراز
ب- فیش واریز نقدی به شماره 100786633031 حساب سپرده امانی شهرداری شیراز نزد بانک شهر 
۳- ارائه صلاحیت معتبر مربوط با موضوع مناقصه از اداره کار و امور اجتماعی استان فارس الزامی است و ارائه صلاحیت سایر استان ها می بایست به همراه مجوز فعالیت از اداره کار استان فارس باشد.
۴- مدیر عامل یا حداقل یکی از اعضاء اصلی یهئت مدیره شرکت الزاماً می بایست کارشناس فضای سبز یا کشاورزی، سهام دار و دارای حق امضا مجاز در اسناد مالی تعهدآور و قراردادها باشد. 
۵- موضوع اساسنامه شرکت خدمات فضای سبز باشد. 
۶- شرکت می بایست دارای یکسال سابقه مرتبط در زمینه حفظ و نگهداری فضای سبز باشد. 
۷- زمان بازدید میدانی ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخه 96/03/01 و محل تجمع درب ورودی باغ گلها می باشد. 
۸- آخرین مهلت تحویل پیشنهادها: تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه 96/03/03 می‌باشد. 
۹- زمان تشکیل کمیسیون بازگشایی پاکت ها روز یکشنبه مورخه 96/03/07در محل سالن جلسات اداره کل حقوقی شهرداری شیراز واقع در چهارراه خلدبرین خواهد بود. 
۱۰- هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود و شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد.
۱۱- بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد بمنزله قبول کلیه شروط شهرداری و تصمیمات متخذه خواهد بود.
۱۲- سایر شرایط و مشخصات در اسناد مناقصه ارائه خواهد شد.
۱۳- آگهی فوق از طریق سایت www.shiraz.ir/parkha قابل مشاهده می باشد. 


اداره کل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی