[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۷۸۲
  • دوره جدید

آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی، روزنامه شیراز نوین

نوع فراخوان:
ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک‌مرحله‌ای

شرکت آبفا استان فارس در نظر دارد از طریق ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله‌ای نسبت به انتخاب پیمانکاران واجد شرایط حداقل با رتبه 5 در رشته آب جهت عملیات احداث مخزن 1500 متر مکعبی شهر قادرآباد اقدام نماید.
1) محل پروژه: شهر قادرآباد
2) مدت اجراء پروژه: 18 ماه
3) محل اخذ اسناد مناقصه و تسلیم پیشنهادها: خیابان قدوسی غربی - نبش خیابان سبحانی - شرکت آبفا استان فارس - طبقه 2 - امور قراردادها
4) برآورد اولیه: 7001770174 ریال.
5)تاریخ نهایی اخذ اسناد: 96/3/8
6) تاریخ نهایی قبول پیشنهادات: 96/3/24
7) تاریخ کمیسیون بازگشایی پاکات ارزیابی:96/3/27 و تاریخ بازگشایی پاکات الف و ج: 96/3/29
8) به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در مناقصه ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
9) مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 360000000 ریال.
10) قیمت اسناد 1200000(ریال) به حساب 1528936404 بانک ملت به شناسه پرداخت 240008037112 نام شرکت آب و فاضلاب استان فارس.
11) اعتبارات طرح از محل اعتبارات عمرانی( ساخت مخازن ذخیره) می‌باشد.
12) نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی در وجه شرکت آب و فاضلاب استان فارس (سه ماه اعتبار)
13) رعایت دستورالعمل اجرایی ایمنی در پروژه‌های آب و فاضلاب شهری الزامی است.
14) سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.
15) جهت دریافت اسناد داشتن معرفی نامه و کارت ملی معتبر الزامی می‌باشد.
وب سایت جهت بازبینی آگهی مناقصه www.abfa-fars.ir  می‌باشد.
پیمانکاران واجد شرایطی که مایل به شرکت در مناقصه می‌باشند می‌توانند با اعلام آمادگی کتبی نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.با توجه به الزام ثبت اطلاعات مناقصات، کلیه شرکت کنندگان در مناقصه می‌بایست در پایگاه ملی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir ثبت نام و کد کاربری دریافت نمایند و همراه با پاکات پیشنهاد خود کد کاربری را تحویل نمایند.


تاریخ آگهی نوبت اول 96/2/27 و نوبت دوم 96/2/31
5051/م الف


شرکت آبفا استان فارس
 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی