[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۹۱۱
  • دوره جدید

آگهی مناقصه (شماره ۳۵-۹۶)، روزنامه شیراز نوین

1. نام مناقصه گزار: شرکت توزیع برق فارس به آدرس شیراز خیابان معدل حدفاصل فلسطین و ملاصدرا تلفن 80-32319474- تلفن امور تدارکات 32317869
2. موضوع مناقصه: خرید انواع اتو ترانس از تولید کنندگان واجد صلاحیت (از محل طرح‌های عمرانی)
3. زمان دریافت اسناد مناقصه: در ساعت اداری (از ساعت ۷/۳۰ الی ۱۴/۳۰) از تاریخ ۹۶/۳/۷ لغایت ۹۶/۳/۱۱ به مدت ۵ روز کاری
4. مدارک موردنیاز جهت تحویل اسناد: فیش واریزی به مبلغ 200000 ریال واریز به حساب جاری شماره 74827- 07860 بانک تجارت شعبه فلسطین شیراز
5. آدرس محل دریافت اسناد: دسترسی به اسناد مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir امکان پذیر 
می‌باشد. 
6. زمان تحویل اسناد: ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ ۹۶/۳/۲۵
7. محل برگزاری مناقصه: شرکت توزیع برق استان فارس- طبقه اول- دفتر معاونت پشتیبانی 
8. زمان بازگشایی پاکات: پیشنهادهای واصله ساعت 10 روز شنبه مورخ ۹۶/۳/۲۷ با حضور اعضاء کمیسیون مناقصه باز و قرائت می‌گردد، به پیشنهادهای فاقد امضاء مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در بند 6 آگهی مناقصه واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
9. ذکر شماره مناقصه روی پاکات الزامی بوده و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است. 
10. تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ ۱۵۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال که به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی، چک بانکی یا چک تضمین شده در وجه مناقصه گزار می‌باشد که بایستی در پاکت الف قرار گرفته و همزمان با سایر پاکات تحویل مناقصه گزار گردد؛ ضمناً تضمین کمتر از مبلغ یاد شده یا سایر موارد (چک شخصی وجه نقد، بلوکه مطالبات و ... ) قابل قبول نمی‌باشد. 
11. شرکت توزیع برق فارس در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می‌باشد. 
12. مناقصه در 2 جلسه برگزار می‌گردد. 
13. پرداخت هزینه حمل و کسورات قانونی بعهده برنده مناقصه می‌باشد. 
14. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است‌. 
(5476 / م الف)


شرکت توزیع نیروی برق استان فارس
 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی