[ فردا را به امروز می آوریم ]
  • آخرین شماره ۷۳۰
  • دوره جدید

آگهی مناقصه (شماره ۲۴ - ۹۶)، روزنامه شیراز نوین

 شرکت توزیع نیروی برق استان فارس(سهامی خاص)

1- نام مناقصه گزار: شرکت توزیع برق فارس به آدرس شیراز خیابان معدل حد فاصل فلسطین و ملاصدرا تلفن 80- 32319374 تلفن امور تدارکات 32317869
2- موضوع مناقصه: قرارداد تأمین لوازم و دستمزد جهت انجام کلیه خدمات بازدید از تاسیسات شبکه‌های توزیع و نظارت کمی و کیفی بر اجرای نت در شهرستان اقلید، آباده، فراشبند، فیروزآباد، لارستان، نورآباد، قیروکارزین، گراش، رستم و فسا
3- زمان دریافت اسناد مناقصه: در ساعت اداری (از ساعت 7/30 الی 14/30) از تاریخ 96/3/20 لغایت 96/3/24 به مدت 5 روزکاری
4- مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد: فیش واریزی به مبلغ 200000 ریال واریز به حساب جاری شماره 74827- 07860 بانک تجارت شعبه فلسطین شیراز
5- آدرس محل تحویل اسناد: شیراز، خیابان معدل حد فاصل فلسطین و ملاصدرا شرکت توزیع نیروی برق استان فارس - اداره دبیرخانه تلفن 80- 32319374 
6- آدرس محل دریافت اسناد: دسترسی به اسناد مناقصه از طریق شبکه اطلاع رسانی معاملات توانیر به نشانی:  www.tavanir.org.ir و شرکت توزیع برق استان فارس به آدرس www.farsedc.ir امکان پذیر می‌باشد. 
7- زمان تحویل اسناد: ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ96/4/10 
8- محل برگزاری مناقصه: شرکت توزیع نیروی برق استان فارس - طبقه اول - دفتر معاونت پشتیبانی 
9- زمان بازگشایی پاکات: پیشنهادهای واصله ساعت 10 روز شنبه مورخ 96/4/10 با حضور اعضاء کمیسیون مناقصه باز و قرائت می‌گردد. به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در بند 7 آگهی مناقصه واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
10- ذکر شماره مناقصه روی پاکات الزامی بوده و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است.
 11- تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 600000000 ریال که به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی، چک بانکی یا چک تضمین شده در وجه مناقصه گزار یا مطالبات بلوکه شده توسط امور مالی این شرکت می‌باشد که بایستی در پاکت الف قرار گرفته و همزمان با سایر پاکات تحویل مناقصه گزار گردد ضمناً تضمین کمتر از مبلغ یاد شده یا سایر موارد (چک شخصی وجه نقد، وجه نقد و ...) قابل قبول نمی باشد. 
12- شرکت توزیع برق فارس در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می‌باشد. 
13- مناقصه در 2 جلسه برگزار می‌گردد. 
14- پرداخت کلیه هزینه‌های کسورات قانونی بعهده برنده مناقصه می‌باشد. 
15- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است. 


(7043/ م الف)


شرکت توزیع نیروی برق استان فارس 
 

تاکنون نظری برای این خبر ثبت نشده است!
ثبت نظر جدید
نام و نام خانوادگی  

آدرس ایمیل    

متن نظر  

کد امنیتی